درباره ما

گروه مشاوران افق با هدف استقرار راهكارهاي نوين مديريت در سازمان‌ها و مراكز دولتي و خصوصي جهت بهبود فرآيندهاي كليدي مديريت همواره ارائه خدمات مشاوره مديريت و فناوري اطلاعات در حوزه‌هاي كليدي و اثربخش را موضوع فعاليت خود قرار داده و توانسته است به عنوان مشاوري هميشه همراه در كنار مديران كشور جايگاه مناسبي را كسب نمايد.

زمینه های فعالیت
-اجرای مواد ۱۳۸- ۱۴۴ قانون برنامه چهارم وماده ۱۶ قانون خدمات کشوری (قیمت تمام شده فعالیت هاوخدمات ) و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.
-استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی موضوع بند ۳۲ سیاست های کلی مقام معظم رهبری وماده ۱۶ قانون خدمات کشوری .
-افزایش بهره وری واستقرار نظام جامع مدیریت عملکرد درراستای قانون مدیریت خدمات کشوری.
-تعیین شاخص های هدفمندونتیجه گراواستانداردهای کیفی خدمات .
— مستند سازی واصلاح روش ها وفرایند های انجام کار بارویکرداتوماسیون اداری (قانون خدمات کشوری) .
-اجراوارزیابی تکریم ارباب رجوع وطرحهای نظرسنجی میزان رضایتمندی ذینفعان .
-اجرای نظام ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی درابعاد عمومی واختصاصی
-بررسی ساختار سازمانی ومقایسه آن با ضوابط سازماندهی مربوطه.
-بررسی وشناخت فضای ساختمان های اداری وتطبیق آن با ضوابط مصوب بر اساس ماده ۸۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وقانون خدمات کشوری .