منابع کتابخانه ای

 

ردیف عنوان کتاب نویسنده قیمت واحد (ریال)
۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گردآوری وتنظیم یوسف رونق ۱۴۸۰۰
۲ قانون مدیریت خدمات کشوری گردآوری وتنظیم یوسف رونق ۱۲۰۰۰
۳ گزارش نویسی کاربردی نوین دکتر علی اکبر امینی ۲۵۰۰۰
۴ راهبردنفوذدر نظارت استراتژیک حسینعلی احمدی گرجی ۵۰۰۰۰
۵ نگاهی تازه به نگارش های اداری غلامحسین عبائیان ویوسف رونق ۴۳۰۰۰         تمام شده
۶ توسعه منابع انسانی درسازمان تامس جورج وسورجیت سینگ مترجم دکتر طباطبایی ۴۰۰۰۰
۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری گردآوری وتنظیم یوسف رونق ۱۲۰۰۰
۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، قانون هدفمند کردن یارانه ها ،قانون توسعه حمل ونقل عمومی ومدیریت مصرف سوخت گردآوری وتنظیم یوسف رونق ۱۴۵۰۰
۹ قانون برنامه پنجساله توسعه گردآوری وتنظیم یوسف رونق ۲۳۰۰۰
۱۰ قانون برنامه پنجساله توسعه                                   ۱۳۹۱ گردآوری وتنظیم یوسف رونق ۳۹۰۰۰
۱۱ طبقه بندی وارزشیابی مشاغل ودستمزد ومزایای ((مشمولین قانون کار)) یوسف رونق ۴۰۰۰۰
۱۲ مدیریت تدارکات ولجستیک بابک کاظمی ۹۰۰۰۰       تمام شده
۱۳ طراحی شغل ،طبقه بندی وارزشیابی مشاغل یوسف رونق ۶۰۰۰۰
۱۴ طراحی طبقه بندی وارزشیابی مشاغل مستخدمین ((کارمندان دستگاها ))  (جلد سخت ) یوسف رونق ۲۰۰۰۰۰
۱۵ طراحی طبقه بندی وارزشیابی مشاغل مستخدمین ((کارمندان دستگاها ))( جلد نرم ) یوسف رونق ۱۷۰۰۰۰
۱۶ طراحی طبقه بندی وارزشیابی مشاغل مستخدمین ((کارمندان دستگاها )) ( جلد سخت)                     ۱۳۹۱ یوسف رونق ۲۳۰۰۰۰
۱۷ قوانین ومقررات تأمین سلامت اداری ویراست دوم یوسف رونق ۴۵۰۰۰
۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ویراست دوم ۹۱ یوسف رونق ۳۹۰۰۰
۱۹ راهنمای جامع پیاده سازی الگوبرداری محمد علی رجبی ۶۵۰۰۰
۲۰ راهنمای گام به گام استقرار نظام مدیریت عملکرد علاءالدین رفیع زاده ۲۹۰۰۰
۲۱ مدیریت عملکرد ویراست سوم علاءالدین رفیع زاده و محمدعلی عفتی ۴۳۰۰۰

 

 

۲۲ فناوری ها وفرآیند های تولید (سی دی ۵۰۰۰ريال) دکتر آلیپس مسیحی ومهندس مریم رونق ۶۰۰۰۰   (همراه با سی دی ۶۵۰۰۰ريال)
۲۳ مدیریت حقوق و دستمزد یوسف رونق ۶۸۰۰۰
۲۴ مقدمه ای بر فرآیندهای تولید دکتر آلیپس مسیحی ومهندس مریم رونق ۵۰۰۰۰
۲۵ مقدمه ای بر فرآیندهای تولید (سی دی ۵۰۰۰ ريال) دکتر آلیپس مسیحی ومهندس مریم رونق ۶۵۰۰۰ (همراه باسی دی ۷۰۰۰۰)
۲۶ قانون بودجه سال ۹۱   کشور یوسف رونق ۳۲۰۰۰
۲۷ نانوتکنولوژی برای مهندسین – ویراست دوم دکتراسدی ،مهندس هانیه پناهی   ۱۳۸۹ ۳۲۰۰۰
۲۸ مدل تعالی سازمانی EFGM2010 ترجمه فرنوش باقری – محمد مهدی علیزاده – مهدی اعلاء الدینی                   ۱۳۹۰ ۲۸۰۰۰
۲۹ سازمانهای مجازی ازمبانی تااجرا                         ۱۳۹۱ منصوره کریمی ۴۵۰۰۰
۳۰ جاری سازی دورکاری (راهنمای گام به گام اجرای دورکاری دردستگاههای اجرایی )                       ۱۳۹۱ نویسندگان : ابراهیم صادقی ،محمد صادقی یزدان آباد ۴۵۰۰۰
۳۱ قوانین ومقررات بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشور یوسف رونق ، نادر قائدی ۱۲۰۰۰۰
۳۲ طرح طبقه بندی وارزشیابی مشاعل (عمومی – اختصاصی)۹۳ یوسف رونق ۲۹۰۰۰۰
۳۳ ایثارگران قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران یوسف   رونق ۱۲۰۰۰۰
۳۴ قوانین ومقررات تامین سلامت اداری (تخلفات اداری )۹۲ یوسف رونق ۳۲۰۰۰
۳۵ قوانین ومقررات تأمین سلامت اداری ومقابله با فساد یوسف رونق ۱۱۵۰۰۰
۳۶ راهنمای اجرایی استاندارد سازی خدمات دولتی ابراهیم صادقی – محمد صادقی یزدان آباد ۶۰۰۰۰
۳۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه وقانون هدفمند کردن یارانه ها یوسف رونق ۳۹۰۰۰