نماینده موسسه مطالعات راهبردی دانایی پارس ACTP

موسسه مطالعات راهبردی دانایی پارس

موسسه مطالعات راهبردی دانایی پارس با هدف ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاورهای در حوزه منابع انسانی، فعالیت خود را آغاز نمود. این موسسه در راستای اهداف بلندمدت خود و با توجه به خط‏‌مشی اجرایی، مسئولیت مطالعه، طراحی، راهبری، استقرار و ارزیابی نظام‌های مدیریت و توسعه منابع انسانی و کاربرد فناوری در حوزه مدیریت توسعه سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی را برعهده دارد. وشرکت مشاوران بهبود مدیریت افق حسب تفاهمنامه انجام یافته فی مابین به عنوان نماینده موسسه مزبور در شمالغرب کشور فعالیت خواهد داشت از جمله برگذاری دوره های آموزشی

  • مدیریت منابع انسانی
  • مدیریت و رهبری سازمانی
  • تحول اداری
  • کوچینگ
  • منتورینگ
  • موبینگ
  • ارزیابی عملکرد
  • مهارتهای مدیریتی

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت WWW.HRPARS.IR   مراجعه فرمایند.