پروژه های انجام گرفته

• مشاوره استقرار مدیریت وارزیابی عملکرد درابعاد عمومی واختصاصی در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی.
• مشاوره واجرای ماده ۱۴۴ قانون چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی در۳۴ دستگاه اجرایی .کارفرما : سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی
• مشاوره و اجرای ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه (۲۰ درصد جحم فعالیتها وخدمات ) دراداره کل دامپزشکی .کارفرما : اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی
• مشاوره و اجرای ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه اداره امور اداری و پشتیبانی اداره کل منابع طبیعی .کارفرما : اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی
• مشاوره و اجرای ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه (۲۰ درصد جحم فعالیتها وخدمات ) اداره کل راه وترابری.کارفرما : اداره کل راه وترابری آذربایجان غربی
• مشاوره و اجرای ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه (۲۰ درصد جحم فعالیتها وخدمات ) سازمان جهاد کشاورزی.کارفرما : سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی
• مطالعه ، بررسی و تطبیق ساختار های سازمانی دستگاههای اجرایی آذربایجان غربی با ضوابط مصوب شورایعالی اداری و ارائه راهکارهای پیشنهادی و اصلاحی.کارفرما : سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذریایجان غربی
• ارزیابی عملکرد سال ۶۵،۱۳۸۴ دستگاه اجرایی آذربایجان شرقی درابعاد اختصاصی.کارفرما: سازمان مدیریت وبرنامه ریزی آذربایجان شرقی
• مطالعه ، بررسی وشناخت فضاهای اداری دستگاههای اجرایی استان و تطبیق با ضوابط مصوب .کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی
• مستند سازی واصلاح روشهای اداره کل منابع طبیعی.کارفرما: اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی.
• مستند سازی فرآیند های اتحاد یه شرکت تعاونی ومصرف کارکنان ، فرهنگیان واتاق تعاون.کارفرما : اداره کل تعاون آذربایجان غربی
• مشاوره ، آموزش واستقرار نظام مدیریت کیفیت براساس استاندارد ایزو۹۰۰۱:۲۰۰۰ درحوزه نظارت گمرکات .کارفرما: حوزه نظارت گمرکات آذربایجان غربی واداره کل گمرک ارومیه
• مشاوره ، آموزش واستقرار سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ایزو۹۰۰۱:۲۰۰۰ ISO اداره کل راه وترابری .کارفرما: اداره کل راه وترابری آذربایجان غربی
• مشاوره و اجرای قیمت تمام شده فعالیت های و خدمات (ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه ) درسطح شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی .کارفرما: اشرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی .
• مشاوره استقرار قیمت تمام شده فعالیت ها وخدمات وبودجه ریزی عملیاتی درشهرداری ارومیه وسازمانهای تابعه با استفاده ار نرم افزار MyABCM Activity Based Casting and management Software اولین نرم افزار فارسی محاسبه وقیمت تمام شده با تکنیک ABC.کارفرما : شهرداری ارومیه
(زمان اجرا : ۱۳۸۸ ایفای مسئولیت دبیرخانه استانی کنفرانس های بین المللی گروه مشاوران پنکو ( بودجه ریزی عملیاتی وحسابداری مدیریت ، حسابداری دولتی )
• مشاوره و اجرای تدوین استاندارد پنج خدمت ، بازنگری واصلاح فرآیند های موضوع خدمات جهت دستیابی به اهداف استاندارد با رویکرد اتوماسیون : ۱- صدور سند مالکیت بر ای اراضی ملی ودولتی ۲- ارزیابی وتعیین خسارت املاک اراضی و ابنیه درمسیر راهها ۳- صدور مجوز ساخت وساز وتأسیسات درخارج از حریم راهها ۴- پرداخت تسهیلات مسکن ۵- رسیدگی به صورت وضعیت ها.کارفرما : اداره کل راه وشهرسازی آذربایجانغربی