پروژه های در دست انجام

• شروع خدمات ومشاوره مدیریتی برنامه ریزی ومدیریت پروژه اجرای برنامه های اول دوم ونهم از برنامه های ۵۰*۳۰ بخشنامه شماره ۱۲۲۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۳/۲/۹۳ معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موضوع مصوبه شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶ مورخ ۲۰/۱/۹۳ شورایعالی اداری .
کارفرما: اداره کل آموزش وپرورش آذربایجان شرقی

• شروع مشاوره واجرای

۱- برنامه دوم

۲- مستند سازی و اصلاح فرایند برابر دستورالعمل جدید ۱۳۷۰۴۷ مورخ ۹۳/۱۱/۰۷ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

۳- برنامه های شانزدهم الی نوزدهم از برنامه های ۵۰*۳۰ موضوع مصوبه شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶ تاریخ ۲۰/۱/ ۱۳۹۳ شورای عالی اداری در اداره کل راه وشهرسازی آذربایجان شرقی
کارفرما : اداره کل راه وشهرسازی آذربایجانشرقی