گواهینامه ها و مجوزها

صلاحیت شرکت مشاوران بهبود مدیریت افق

صلاحیت شرکت مشاوران بهبود مدیریت افق

گواهینامه تشخیص صلاحیت

صلاحیت شرکت

گواهینامه تشخیص صلاحیت

 

مجوز شرکت نوسازی صنایع ایران

p004

گواهینامه عضویت انجمن مشاوران مدیریت ایران

۰۱ ۳۲۴

پروانه نشر کتاب

picture_001

مجوز نمایندگی استانب مکانیسم توسعه پاک

مجوز نمایندگی استانب مکانیسم توسعه پاک ۰۰۱