دومین نشست توجیهی طرح بازنگری واصلاح فرایند در ۲۲ دستگاه اجرایی منتخب استان در سالن اجتماعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بتاریخ ۹۷/۰۷/۰۵

دومین نشست توجیهی طرح بازنگری واصلاح فرایند در ۲۲ دستگاه اجرایی منتخب  استان در سالن اجتماعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی  استان بتاریخ ۹۷/۰۷/۰۵ 0

دومین نشست توجیهی طرح بازنگری واصلاح فرایند در ۲۲ دستگاه اجرایی منتخب استان در سالن اجتماعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بتاریخ ۹۷/۰۷/۰۵

دومین نشست توجیهی طرح بازنگری واصلاح فرایند در ۲۲ دستگاه اجرایی منتخب  استان در سالن اجتماعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی  استان بتاریخ ۹۷/۰۷/۰۵ برگزار گردید. این نشست با  عرض خیرمقدم واعلام برنامه  جناب آقای عبادی...