برگزاری دور هآموزشی سه روزه بودجه ریزی عملیاتی ۳۰-۳۱/۵/۹۶و۱/۶/۹۶

برگزاری دور هآموزشی سه روزه بودجه ریزی عملیاتی ۳۰-۳۱/۵/۹۶و۱/۶/۹۶ 0

برگزاری دور هآموزشی سه روزه بودجه ریزی عملیاتی ۳۰-۳۱/۵/۹۶و۱/۶/۹۶

برگزاری دوره آموزشی سه روزه بودجه ریزی عملیاتی توسط دفتر آموزش وپژوهش های توسعه آینده نگری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی  استان آذربایجان غربی در محل آن دفتر  برای کارشناسان سازمان و کارشناسان دستگاههای اجرایی...